Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

 

Bedrijfsgegevens

Naaiatelier Esmee

Hermanstraat 4 7553LA Hengelo

Tel: +31742435797

Mail: esthervmdb@gmail.com

www.evmbags.nl

KvK Enschede nr: 66676894

BTW nr: NL001653421B54

 

Definities

1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Evmbags

3.Dag: kalenderdag

4.Evmbags: Evmbags, aanbieder van producten en diensten op afstand aan consumenten

5.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Evmbags georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand

6.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Esmeetas gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Evmbags en op elke totstand gekomen overeenkomst tussen Evmbags en consument.

2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst via elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld.

 

Het aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument te maken. De afbeeldingen van alle producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De kleuren van afbeelding kunnen afwijken. Kennelijke vergissingen en of kennelijke fouten binden Evmbags niet.

3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

De prijs inclusief belastingen

De kosten van aflevering

De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daar voor nodig zijn

Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht

De wijze van betaling, aflevering en de uitvoering van de overeenkomst

De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Evmbags de prijs garandeert.

 

De overeenkomst

1.De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Evmbags onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Evmbags is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

Herroepingsrecht

1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Evmbags bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in originele staat en de verpakking aan Evmbags retourneren, conform de door Evmbags verstrekte en duidelijke instructies. Zie pagina Retouren.

 

Kosten in geval van herroeping

1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van de terugzending voor zijn rekening.

2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Evmbags dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terug betalen.

 

Uitsluiting Herroepingsrecht.
 
Producten die Evmbags in opdracht volgens specificatie van de consument maakt, en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn worden uitgesloten van herroepingsrecht.
Evmbags zal indien uitsluiting van toepassing is, dit duidelijk bij het aanbod maar in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de consument melden .

 

De Prijs

1.De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Conformiteit en Garantie

1.Evmbags staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod geldende specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en of overheidsvoorschriften.

 

Levering en uitvoering

1.Evmbags zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Evmbags heeft kenbaar gemaakt.

3.Evmbags zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 60 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de consument hiervan bericht.

4.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Evmbags zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen, in overleg met de consument.

5.Het risico van vermissing en of beschadiging van producten ligt bij Evmbags tot het moment van bezorging aan de consument of aan een vooraf aangewezen en aan Evmbags bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

Betaling

1.Voor zover niets anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na bestelling van de producten.

2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Evmbags te melden.

 

Klachtenregeling

1.Evmbags beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Evmbags, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.De bij Evmbags ingediende klachten worden binnen 14 dagen beantwoord.

 

Geschillen

1.Op overeenkomsten tussen Evmbags en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.Geschillen tussen de consument en Evmbags over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de door Evmbags te leveren of geleverde producten, kunnen, met in achtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door Esmeetas worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (sgc.nl)

3.Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Evmbags heeft voorgelegd.

4.Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

 

 

 
Facebook Pinterest

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.